Ressurser

Tilskudd og økonomi

Det finnes mange støtteordninger for tiltak som bidrar til inkludering. Her finner du noen av dem.


Inkluderingstilskudd fra NAV

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Det kan være interessant for eventuelle læringstiltak i samarbeid med arbeidsplasser.

Kulturrådets arbeid med inkludering  

Kulturrådet er en formidler av støtte til forskjellige Kulturuttrykk. Kulturrådet har gjennom ulike ordninger og fagfelt satset på å styrke mangfoldet i kunst- og kulturlivet. Tiltak og prosjekter har vært utviklet og støttet i samarbeid med blant annet det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene (romanifolket/taterne, rom, jøder, skogfinner og kvener), nye minoriteter og andre grupper. 
 

LNU Mangfold og inkludering 

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Mangfold og inkludering har tre tildelinger i året og søknadsfristene er 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Prosjekter skal ha som mål å oppmuntre til bred deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner, og at barn og unge selv kan være med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering. LNU mottar tilskuddet til støtteordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Målgruppen er barn og unge.
 

IMDi tilskudd

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har et bredt spekter tilskuddsordninger. I 2018 ble en del prosjektmidler rettet mot frivillige organisasjoner med temaer som informasjons- og veiledningstiltak, negativ sosial kontroll, integreringsprosjekter i asylmottak, frivillig virksomhet i lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen gir en ganske åpen muligheter for å søke støtte til forskjellige tiltak innenfor områdene kunst og kultur, nærmiljø og kulturarv, natur og friluftsliv, idrett og lek. Målgruppen kan være alle, men gruppen opp til 25 år er prioritert. Søknadsprosessen virker enkel og tydelig. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Tiltaket må finne sted i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold, eller Ringsaker i Hedmark (tidligere sparebank-distrikter).  Eksempler i søknadsskjemaet gir innsikt i hva det kan søkes om.
 

Krafttak for sangs søknadsguide

Krafttak for sang har oversikt over støtteordninger rettet mot sang og musikk, med kort omtale av hvordan du søker på de ulike tilskuddene.
 

Extrastiftelsen  

Extrastiftelsen gir støtte til helserelaterte prosjekter. Søkerorganisasjonen må være godkjent etter demokratiske kriterier. Søker må ha helse som hovedvirksomhet, men helse er ikke definert i kriteriene. Frister for helserelaterte prosjekter er 15. mars og 15. september. Det kan søkes om både forskningsmidler og prosjekter.

Frifond 

Frifond gir mange muligheter for ideer innen musikk og teater.  Frifond støtter dem som vil gjøre noe gøy der de bor. Hovedmålgruppa må være under 26 år. Det er også en spesiell søkerpott for barn og unge. 

Inkludering i idrettslag

Denne tilskuddsordningen er spesielt rettet mot idrettslag og gjelder inkluderende aktiviteter. Ordningen er begrenset til bydeler og kommuner som har stor innvandrerandel i befolkningen.
 

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen retter sine tilskudd mot sosial inkludering og mangfold. Stiftelsen har som mål å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. Aktivitetene som støttes er mangfoldige. Søknadsfristen for lokale prosjekter er 15. september.

Gjensidigestiftelsen vil bidra til at flere blir inkludert. Midler skal gå til tiltak innenfor kategoriene møteplasser og nettverk og ikkevold og kommunikasjon. Aktuelle tiltak er møteplasser for folk som ønsker økt sosial kontakt og som har behov for å etablere sosiale nettverk, bidrar til økt forståelse mellom etnisk norske og innvandrere og flyktninger, styrker innvandrerbefolkningens deltakelse i lokalt organisasjons- og arbeidsliv, bringer generasjoner sammen og som bidrar til økt lokal samhandling, styrker det lokale, frivillige organisasjonslivet.

Askøy kommune: Inkluderingstilskudd 2018

Flere kommuner har støtteordninger relatert til utfordringer med inkludering. Dette er et eksempel fra Askøy kommune.

LIM i Vofo Møre og Romsdal

Målet med prosjektet er å gi flere grupper mulighet til å delta på frivillighetsarenaen lokalt. Dette er viktig for samfunnsutviklingen og for å skape attraktive bomiljøer. Det vil i prosjektet bli gjennomført kompetansehevendetiltak og aktivitetstiltak mot målgruppene og mot de lokale organisasjonene. Søknadsfrister er den 01.02. – 01.04. – 15.06. -01.09. og 15.10. hvert år til og med 2020.

Tilskudd til arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Egen tilskuddsordning for Vest-Agder og Aust-Agder

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen) har som hovedmål at Agder skal bli en likestilt, inkluderende og mangfold landsdel, med konkrete mål innenfor fem temaområder: demokrati og deltakelse i samfunnsliv, utdanningsløpet, arbeidslivet, likeverdige offentlige tjenester og vern mot vold og trakassering.

Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder, i tråd med LIM-planens mål og plantema. Planen legger vekt på at grupper i samfunnet som er utsatt for diskriminering på ett eller flere samfunnsområder skal ha like muligheter og rettigheter innenfor de fem temaområdene nevnt over. Tilskuddsordningen retter seg mot kommunene i Agder, gjerne i samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger.