Ressurser

Politiske strategier

Her finner du regjeringens meldinger og strategier som skal bidra til integrering og inkludering.


Integrering gjennom kunnskap (2018)

Regjeringens integreringsstrategi (2019-2021) ble lansert høsten 2018. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal bo i Norge, må bli en del av store og små fellesskap i landet vårt.

De fire innsatsområder for inkludering er:

  • utdanning og kvalifisering
  • arbeid
  • hverdagsintegrering
  • retten til å leve et fritt liv

Målet for strategien er høyere deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Den skal også gi et integreringsløft og bidra til at innvandrere i større grad deltar i arbeids- og samfunnsliv.

 Her er noen aktuelle lenker:

Fra utenforskap til ny sjanse (2016)

Stortingsmeldingen, Meld. St. 16 (2015-2016), inneholder tiltak som skal gi voksnes bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent. 

Nasjonal kompetansepolitisk strategi (2017)

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for. I Nasjonal kompetansepolitisk strategi (2017-2021) er partene enige om å:

  • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg
  • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet
  • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet

Voksenopplæringforbundet er strategipartner og vil bidra inn i arbeidet ved å stimulere til at flere finner læringsmotivasjon og bygger sin læringsevne gjennom opplæring i frivillig sektor.