Diabetesforbundet

Kompetanseløft mot Diabetes

Diabetesforbundet driver løpende prosjekter for å styrke kunnskapen om diabetes og inkludere flere i sine kurs og lokallag. Målet er større mangfold blant deltakere og medlemmer, spesielt fra innvandrergruppen som typisk ikke er medlemmer i organisasjonen.

Initiativet kom fra egne rekker og uttrykte et ønske om å bistå med likeverdige tjenester til nye befolkningsgrupper. Diabetes type 2 er utbredt i mange innvandrerkulturer, og minoriteter er generelt er en utenforskapsgruppe i diabetessammenheng.

Prosjektet drives av egne medlemmer som og med deres hjelp retter de seg mot helsetjenesten, minoritetsgrupper og innvandrerorganisasjoner. Diabetesforbundet har ikke ansatte i fylkene, men omkring 950 tillitsvalgte pluss andre frivillige med mer uformell tilknytning.

For å ruste tillitsvalgte til oppgaven om å bli en mer inkluderende organisasjon, arrangerte de nasjonale og regionale kurs om mangfold og inkludering for sine frivillige. Kursene ble organisert av valgte fylkesledere med bistand fra det nasjonale leddet. Et viktig tema til diskusjon var hvem, hvor, og hvordan å komme i gang med tilbud på lokalt nivå.

Spekter av aktiviteter

Gjennom prosjektet har lokale lag utviklet ulike kurs som også kan integreres i språkopplæringen. Noen eksempler:

 • Prosjektet «sunn matglede og aktivitet for alle» for barn på asylmottak i Mandal. Her har også lokallaget i Mandal søkt om midler og fått støtte fra UDI.
 • Arbeid på asylmottak bl.a. på Ila med midler fra IMDI. Se https://www.sunnstartnorge.no/
 • Undervisning på norsksentre av frivillige og ansatte, Oslo, Buskerud og Østfold
 • Inkludering av personer fra asylmottak og/eller nyankomne i lokale styrer, Diabetesforbundet i Lødingen kommune, Nordland)
 • Kurs, om diabetes, i matlaging og hvordan lage sunnere mat

Videre jobber Diabeteslinjen face2face med målrettet og oppsøkende informasjonsarbeid rettet mot innvandrergrupper. Minoritetsspråklige veiledere er ansatt i face2face, og holder foredrag både på norsk og morsmål for målgruppen. Veiledere har vært på besøk til moskeer, kirker, templer, innvandrerorganisasjoner, festivaler, frisklivssentraler, asylmottak, bydelsdager og andre steder hvor personer med ulik språkbakgrunn ferdes. Materiell er oversatt til mange språk. https://www.diabetes.no/om-diabetes/innvandrere/

Rekruttering og motivasjon

Det er enkelt å skape motivasjon, - temaet gjelder jo deltakernes egen livssituasjon og familiens helse. Utfordringen i rekrutteringsarbeidet har vært å få målgruppen til å komme på kurs første gang. Når de først har begynt på et kurs, kommer de gjerne tilbake. Deltar de kun på et åpent informasjonsmøte, forsvinner de ofte etterpå.

Uansett metode og arena for rekruttering, står ett prinsipp fast – å bygge tillit. Ofte skjer det på arenaer der målgruppen ferdes.

Mange samarbeidspartnere

Ressurssenteret for migrasjonshelse, Røde Kors, Røde Kors kvinnefelt, Sanitetskvinnene, kommuner, Voksenopplæringssentre, innvandrerorganisasjoner, Kirkens Bymisjon, Kreftforeningen, Asylmottak og ulike lokale lag og foreninger har vært viktig partnere.

Kunnskapsrikt frivillighetsapparat 

Diabetesforbundet har opparbeidet seg stor kompetanse på feltet innvandrerhelse. Det har bidratt til at frivillige også tør å jobbe med helse blant minoritetsspråklige grupper med kompetansestøtte fra det nasjonale leddet. Det gir et kunnskapsrikt frivillighetsapparat som i langt større grad enn før er åpne for inkludering og mangfold i organisasjonen.

Blant mange små og store ting som har gått bra i prosjektet trekker Diabetesforbundet fram betydningen av å

 • ta direkte kontakt med målgruppen via innvandrerorganisasjoner
 • sørge for ansatte som kan språket til målgruppen
 • gjennomføre samlinger for tillitsvalgte for å samle kunnskap og motivere
 • plukke ut frivillige som står nærmest målgruppen

Blant utfordringer nevnes

 • at frivillige ikke alltid er «pedagogisk korrekte» når det skal undervises
 • språkproblemer, noen leier inn tolk
 • kompetanse og interesse hos frivillige som ikke kjenner feltet
 • myter blant frivillige

Ulike metoder 

Diabetesforbundet har løpende sørget for å evaluere prosjektet. Evalueringen har vært tilpasset de ulike målgruppene i prosjektet og viser positive resultater. Det verdsettes at Diabetesforbundet ønsker å jobbe for en bredere inkludering med tanke på mangfold i egen organisasjon, men også for å bidra til økt fokus på likeverdige helsetjenester.

Diabetesforbundet er medlem av Studieforbundet Funkis. Finansiering til dette prosjektet er dels hentet fra midler til minoritetshelse, en egen post på Statsbudsjettet. Diabetesforbundet har sørget for fullfinansiering. Det er viktig for målgruppen at møter og kursaktiviteter er gratis.

Kontakt:
Diabetesforbundet
Betül Cokluk
Post@diabetes.no
23 05 18 00