Studieforbundet Folkeuniversitetet i Asker

Innvandrerkvinner ønsker arbeid

Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) i Asker har gitt språkopplæring for innvandrere siden 1974

Studieforbundet Folkeuniversitetet i Asker har gitt språkopplæring for innvandrere siden 1974. De har drevet opplæring i introduksjonsprogrammet og hadde god erfaring i hvilke metoder som gir god og effektiv læring da de vant et 8-årig oppdrag for Asker kommune i 2011.

Samarbeid i alle ledd

Et av kursprosjektene Folkeuniversitetet (FU) i Asker har utviklet på oppdrag fra NAV ble kalt Innvandrerkvinner som ønsker arbeid. Ti voksne kvinner deltok på hvert kurs. Flere av deltakerne hadde helseutfordringer og/eller familieutfordringer. 

I samarbeidet sørget NAV for barnehageplasser etter behov. Sammen søkte de prosjektmidler fra IMDI, kartla målgruppen og hvilke språkområder det var behov for å gi opplæring i.

NAV sto for rekruttering til disse kursene, mens FU utviklet kursinnhold og sto for opplæringen. Det inkluderte at alle deltakerne skulle ha praksisplass på et arbeidssted innen 4 uker. Å skaffe praksisplasser var et intenst arbeid selv for en aktør med et nettverk på omkring 100 arbeidsgivere. 

I kursopplegget prioriterte FU praktisk hverdagslæring og arbeidsnorsk for å kunne bygge en ‘kompetanse-CV’ for deltakerne som ofte hadde lite skolebakgrunn. Norskundervisningen var derfor arbeidsrettet, og kulturdekoding for arbeidslivet et viktig tema. Undervisningsmetoden beskrives som aktiv og praksisrettet, og med stor variasjon. 

Deltakerne fikk utdelt undervisningspermen «Snakk deg til norsk» der innholdet bygger på læreplanen for norskopplæring. Underveis sto FU for tett oppfølging, fulgte deltakerne til arbeidsgivere og besøkte dem i praksisperioden.

Erfaringer 


En forutsetning for å lykkes i språkopplæringen, er å bygge på innvandrernes ressurser og aktivt hente deres erfaringer, talenter, ferdigheter frem i undervisningen.

Kursene er evaluert i alle ledd, inkludert offentlig testing. Dette viste godt utbytte på alle plan; - for kvinnene, familiene deres, FU-teamet og NAV. 

Samarbeid er alfa og omega i språkopplæringen, både formelt og uformelt. Folkeuniversitetet har formelt samarbeid med Asker kommune og i tillegg jobbet med DNT Asker om friluftskurs for innvandrere, med Borgen Frivillighetssentral og med NAV. Arbeidsgivere, Frivillighetssentralen, Kompetanse Norge og andre avdelinger i Folkeuniversitet har også vært viktige samarbeidspartnere.

Kontakt:

Folkeuniversitetet i Asker 
Rektor Wenche Almnes 
Tlf. 66 98 99 00