Norges idrettsforbund

Inkludering i idrettslag – alle skal med

Norges idrettsforbund (NIF) arbeider med inkludering i idrettslag på mange måter. NIF vil at alle skal med, uansett bakgrunn og økonomi. Deres idrettslag skal speile mangfoldet i lokalsamfunnet.

Forbundet har kartlagt hvilke faktorer som påvirker deltakelse i idretten. Den viser at økonomi er den største barrieren for å delta. En annen faktor er skjevhet i kjønn blant ledere og trenere som kan være avgjørende for enkelte. 

Norges idrettsforbund mottar årlig 15 millioner kroner fra Kulturdepartementet til ordningen Inkludering i idrettslag. Midlene fordeles til utvalgte idrettsråd (og idrettskretser) som igjen støtter inkluderingstiltak i idrettslag. 

Eksempler på tiltak 

Det overordnede målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge i alderen 6-19 år med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag. 

Idrettsforbundet er part i ALLEMED, et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet går ut på å bevisstgjøre idrettslag om økonomiske barrierer. Dette verktøyet jobber forbundet systematisk for at alle skal ta i bruk og de går både gjennom særforbund og idrettskretser for å spre ALLEMED. 

ALLEMED i klubbutvikling 

Idrettens Studieforbund (ISF) er Norges idrettsforbunds kurs- og kompetansevirksomhet. ISFs underliggende ledd, idrettskretser, og ISFs medlemsorganisasjoner, særforbund, utfører kurs og klubbutvikling mot alle deres over 11 000 idrettslag. 


Idrettsforbundet har omkring 150 veiledere som jobber med klubbutvikling. En del av arbeidet går ut på å kartlegge behov idrettslagene har, for deretter å veilede dem til selv å komme på tiltak som de selv kan gjennomføre. Dersom idrettslaget ytrer ønske om å øke mangfoldet, kan de bli utfordret på følgende spørsmål: 

  • Hva er fordelingen av mangfold i organisasjonen sammenliknet med mangfoldet i lokalsamfunnet? 
  • Hvor mange kvinner er det med minoritetsbakgrunn blant medlemmer? – blant tillitsvalgte? Hvor stor andel kunne klubben nå? 
  • Hvilke instanser må de snakke med? 
  • Hva slags møteplasser kunne de skape? 

Erfaringene tilsier at konkrete samtaler og enkle tiltak gir gode resultater. Det er om å gjøre å diskutere konkret, praktisk og relevant om økonomisk barriere; - hvordan å fikse overnatting, medlemskontingent, utstyr etc. 

Styret velger et tiltak og evaluerer effekter etter en stund. Det krever innsats over lang tid. Se hva Sagene Idrettsforening gjør: 

[illustrasjon] Kontaktinformasjon:
Idrettens studieforbund
nif-post@idrettsforbundet.no
Line Hurrød 

Tlf.: 21 02 90 00